You are here

Walne Zgromadzenie PSF 2022

Program Walnego Zgromadzenia
Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
w dniu 20. maja 2022

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Zarządu PSP za rok 2021 (http://photonics.pl/)
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2021) oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.
  8. Działalność Stowarzyszenia w 2022 r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.