Powstalo Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - informacja prasowa (in Polish) PDF Print E-mail

(Click here to download this press release in PDF format) 

Każde większe środowisko naukowo-techniczne w kraju posiada swoją reprezentację społeczną np. w postaci stowarzyszenia obejmującego swoim zasięgiem cały obszar działania środowiska, a w niektórych przypadkach nawet w postaci kilku stowarzyszeń o węższych obszarach tematycznych. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością zawodową, rzeczoznawstwem, szkoleniową, społeczną, wydawniczą, itp.
Podobnie jest z krajowym środowiskiem naukowo-technicznym optyki, telekomunikacji optycznej, metrologii, techniki laserowej, optoelektroniki i fotoniki. Kiedyś środowiska techniczne w kraju działały w stowarzyszeniach zorganizowanych w sformalizowaną strukturę NOT-u (Naczelna Organizacja Techniczna). Od tamtego czasu NOT nigdy nie odzyskał swojego znaczenia. Prezes NOT-u był wówczas zazwyczaj wicepremierem. W dzisiejszych czasach takie wzmocnienie technicznych środowisk naukowo-technicznych i przemysłowych, poprzez nadanie bardzo wysokiej pozycji Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, być może miałoby inne znaczenie i inną rangę i dawałyby inne możliwości.
Obecnie występuje w kraju bardzo wyraźna konieczność silnej konsolidacji i przebudowy środowisk naukowo-technicznych. Muszą one dostosowywać się do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa wiedzy. Wyraźnym odzwierciedleniem tych dynamicznych procesów jest powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.

Transformacja Polskiej Sekcji SPIE w PSP
Od połowy roku 2007 trwały formalne starania krajowego środowiska naukowego i technicznego fotoniki związane z przekształceniem istniejącej od 1988 roku Polskiej Sekcji SPIE – The International Society for Optical Engineering (SPIE-PL) [www.spie.pl] w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP) [www.photonics.pl]. Na przełomie 2007/2008 i na początku roku 2008 Sąd Administracyjny w Warszawie po poprawkach proponowanego statutu i po dwóch zebraniach plenarnych członków PS SPIE zatwierdził zmianę nazwy i statutu nowego (przekształconego) stowarzyszenia naukowo-technicznego. Pierwszym Przewodniczącym PSP został prof. Tomasz R. Woliński [http://www.if.pw.edu.pl/~opto].
Siedzibą PSP jest Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej [www.if.pw.edu.pl]. Stowarzyszenie wystąpiło o nadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamierza wystąpić o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Obecnie PSP posiada ponad 200 członków, głównie ze środowisk uczelnianych i instytutów naukowych, a ciągle jeszcze w mniejszym stopniu ze środowisk przemysłowych, businessowych i administracyjnych. Członkowie PSP pochodzą z całego kraju, choć największa ilość osób wywodzi się z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Lublina, Białegostoku, Krakowa, Gdańska, Górnego Śląska, Szczecina, Rzeszowa, Łodzi. PSP otwarte jest na członków zagranicznych i korporacyjnych. Celem PSP jest integracja krajowego środowiska naukowo-technicznego fotoniki i podejmowanie istotnych z punktu widzenia naukowego, technicznego, finansowego i organizacyjnego akcji w imieniu całego środowiska krajowego w stosunku do przemysłu, administracji lokalnej i państwowej, partnerów zagranicznych, programów europejskich, konsorcjów i platform technologicznych, itp.
Działania integracyjne krajowego środowiska naukowo-technicznego optyki i optoelektroniki

Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jest ukoronowaniem wieloletniej działalności organizacyjnej, technicznej i naukowej środowiska optyki, optoelektroniki i fotoniki w kierunku skoordynowania wspólnych działań na terenie całego kraju. Na początku lat 80-tych podjęto w kraju (INOS-Instytut Optyki Stosowanej, PW-Politechnika Warszawska oraz PTF-Polskie Towarzystwo Fizyczne) inicjatywy utworzenia Polskiego Towarzystwa Optycznego. Nie dały one jednak trwałego rezultatu. W połowie lat siedemdziesiątych powołano w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN [keit.pan.pl] Sekcję Optoelektroniki i w latach 1976, 1979, 1982 (przesunięte na 83), 1986, Sekcja Optoelektroniki KEiT PAN była organizatorem pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej krajowej konferencji „Światłowody i ich Zastosowania w Jabłonnej” a także Krajowych „Sympozjów Techniki Laserowej” w Świnoujściu. Na konferencjach tych stowarzyszenie SPIE było obecne w postaci wystaw literatury technicznej organizowanych przez, początkowo sympatyków, a następnie członków SPIE. W roku 1985 utworzono Polski Komitet Optoelektroniki (PKOpto) Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) [ww.sep.com.pl]. Członkami międzynarodowych organizacji optycznych, takich jak SPIE [spie.org], OSA -Optical Society of America [www.osa.org], LIA - Laser Institute of America [www.laserinstitute.org], IEEE - LEOS-Laser and Electro-Optics Society [www.ieee.org/portal/site/leos/], a później EOS - European Optical Society [www.europeanopticalsociety.org], było w początku lat 80-tych zaledwie kilka osób z kraju. Bardzo konkretne rezultaty naukowe, techniczne i organizacyjne, w warunkach braku wymienialności waluty, dawały natomiast praktyczne kontakty ze stowarzyszeniem inżynierskim SPIE, Bellingham, WA, USA.

Indywidualne kontakty osób z uczelni i instytutów resortowych ze SPIE sięgają roku 1976. Bardziej oficjalne rozmowy „międzystowarzyszeniowe” ze SPIE, za pośrednictwem SEP, prowadzono od roku 1982. W latach 1982-85 doprowadziły one do utworzenia Polskiej Grupy Członków SPIE, uczestnictwa kilkunastu osób z kraju w konferencjach SPIE w Los Angeles (1982), Stuttgarcie (1984), Bostonie, San Diego, Paryżu, Hadze, Hamburgu, zorganizowania małych wystaw technicznych SEP na konferencjach SPIE, do opublikowania pierwszych artykułów z kraju w czołowej naukowo-technicznej serii wydawniczej o globalnym zasięgu „Proceedings of SPIE (tomy 403-404 z roku 1983), do wydania pierwszego „krajowego” tomu Proc. SPIE” (tom 670 z roku 1986), pierwszej wizyty reprezentantów ZG SPIE i Sekretarza Generalnego (Joe Yaver) w Polsce. Polska Grupa Członków SPIE została oficjalnie afiliowana przy P.K.Opto.SEP w 1985 r. i zatwierdzona przez Zarząd Główny SEP i SPIE. W tym okresie PGC SPIE pod przewodnictwem prof.A.Smolińskiego zdawała regularne sprawozdania z działalności, dwa razy w roku, na forum, wówczas bardzo licznych, zebrań plenarnych P.K.Opto.SEP.

Działalność Polskiej Sekcji SPIE
W roku 1988 Polska Grupa Członków SPIE została przekształcona w SPIE – Poland Chapter (SPIE-PL). Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Optoelektroników została zarejestrowana wówczas jako stowarzyszenie naukowo-techniczne [www.spie.pl]. W początkowym okresie czasu stowarzyszenie SPIE-PL działało pod przewodnictwem prof. A.Smolińskiego i następnie prof. M.Pluty. Siedzibą Stowarzyszenia SPIE-PL w okresie 1990-2002 był Instytut Optyki Stosowanej . W latach 1986-2008 początkowo PGC-SPIE, potem SPIE-PL a obecnie PSP wydało łącznie ponad 200 tomów Proc. SPIE. W roku 2005 SPIE-PL we współpracy z centralą SPIE zorganizowało na Politechnice Warszawskiej duży Europejski Kongres Optoelektroniki składający się z 14 indywidualnych konferencji tematycznych. W kongresie uczestniczyło ponad 700 osób z całego świata. Wieloletnie, bardzo aktywne, korzystne i szczere, obustronne kontakty polskiego środowiska naukowo-technicznego optyki, optoelektroniki i fotoniki, od 1988 zorganizowanego w SPIE-PL z centralą SPIE leżały niewątpliwie u podstaw nominacji profesor Małgorzaty Kujawińskiej na prezydenta tej organizacji w roku 2005. Profesor Kujawińska zapisała się znakomicie w historii tej świetnej organizacji inżynierskiej o globalnym zasięgu.
Między innymi w wyniku działalności Polskiej Sekcji SPIE, oprócz niewątpliwych zasług indywidualnych poszczególnych osób, wyjątkową godnością najwyższego rodzaju członkostwa „Fellow of SPIE” w kraju, zostały uhonorowane za wybitne osiągnięcia naukowe, oceniane przez kilku recenzentów w skali międzynarodowej, następujące osoby, profesorowie: Maksymilian Pluta-INOS (1992), Ryszard Romaniuk-PW (1993), Antoni Rogalski-WAT (1995), Romuald Jóźwicki-PW (1995), Małgorzata Kujawińska-PW (1997), Krzysztof Patorski-PW (1998), Tadeusz Kryszczyński-INOS (2001), Katarzyna Chałasińska-Macukow-UW (2003), Leszek Jaroszewicz-WAT (2003), Andrzej Domański-PW (2004), Tomasz Woliński-PW (2004), Tomasz Szoplik-UW (2006), Wacław Urbańczyk-PWr (2007).

Plany działań Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego na rzecz krajowego i regionalnego środowiska naukowo-technicznego
Wydaje się, że Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne ma do odegrania, w obecnej sytuacji nauki i techniki w kraju, istotną rolę w integracji i zwiększeniu efektywności działania krajowego środowiska naukowego, technicznego, biznesowego i administracyjnego fotoniki. W ramach takiej działalności podjęto już wiele inicjatyw. Niektóre z tych działań są kontynuacją aktywności stowarzyszenia SPIE-PL a niektóre są zupełnie nowymi przedsięwzięciami i pomysłami. O szeregu nowych zamierzeń i planów PSP piszemy poniżej. Obejmują one działania na polu współpracy europejskiej, przemysłowej, akademickiej, naukowotechnicznej, edukacyjnej, konferencyjnej, kształcenia kadr, wydawniczej, organizacyjnej, lobbystycznej, itp.

Współpraca krajowa
W zamierzeniu, najważniejszym fundamentem działalności Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jest współpraca krajowa. Wydaje się że, gromadząc reprezentantów wszystkich krajowych środowisk, PSP ma znaczne szanse wypracować sobie rolę wspólnej platformy wielu działań takich pokrewnych tematycznie organizacji jak (za ich zgodą): Polski Komitet Optoelektroniki SEP (przew. prof. Wiesław Woliński-PW), Sekcja Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (przew. Prof. Tomasz R. Woliński - PW), Sekcja Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego (przew. prof. Ewa Weinert-Rączka - PSz), Sekcja Metrologii (poprzednio także Optyki) SIMP - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich [www.simp.pl], Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego [www.synchrotron.org.pl/], Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej [www.ptts.pl], IEEE-LEOS Chapter Poland (przew. prof. Sergiusz Patela - PWr), Grupa Członków OSA w kraju, Sekcje Studenckie SPIE, OSA i IEEE w kraju, Polskie Platformy Technologiczne (Zaawansowanych Materiałów - IWC PAN, Opto i Nanoelektroniki - NOT), Konsorcjum Polska Optoelektronika - ITME [www.optoelektronika.com.pl], NOT - Naczelna Organizacja Techniczna, i inne. Proponowana płaszczyzna współpracy dotyczy głównie budowy praktycznej koalicji z przemysłem w kraju i w ramach programów operacyjnych, strukturalnych, celowych, zamawianych i innych europejskich.

Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego obejmuje tradycyjnie przede wszystkim stowarzyszenie SPIE, ale także inne towarzystwa o zasięgu światowym jak OSA, IEEE, LEOS, EOS, narodowe stowarzyszenia optyki, optoelektroniki i fotoniki jak np. DGaO – Deutsche Gesellschaft fur angewandte Optik [www.dgao.de], analogiczne stowarzyszenia w Anglii, Francji, Rosji oraz we wszystkich krajach sąsiednich. Współpraca międzynarodowa obejmuje także optyczne organizacje przemysłowe działające w skali europejskiej jak Europejską Platformę Technologiczną Photonics 21 [www.photonics21.org], i inne.

Współpraca ze SPIE
Szczególne znaczenie dla Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego ma bliska współpraca z pokrewnym stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu globalnym, jakim jest SPIE. PSP zamierza rozciągnąć swoją działalność także poza granice kraju na sąsiadów. Mimo tego pozostanie stowarzyszeniem lokalnym reprezentującym środowiska zawodowe w kraju i tym regionie geograficznym. Zawodowe stowarzyszenia globalne jak IEEE, SPIE, OSA mają do wypełnienia nieco inne cele, w dużym stopniu komplementarne wobec celów stowarzyszeń lokalnych, takich jak PSP. Mówienie o jakiejkolwiek konkurencji pomiędzy zawodowym stowarzyszeniem globalnym a lokalnym w skali lokalnej, jak to jest czasami stawiane przez oponentów współpracy i globalizacji, jest zupełnym nieporozumieniem. Ważną rolą PSP może być wspomaganie SPIE w budowie rodzaju globalnej federacji stowarzyszeń naukowotechnicznych optyki, optoelektroniki i fotoniki. Jak na razie takich prawdziwych federacji stowarzyszeń zawodowych o charakterze globalnym nie ma z różnych względów, wynikających na ogół z niezrozumienia roli skali działania. Z tego widać, że wiele działań i szans integracji środowiska zawodowego jeszcze jest przed nami. Najbliższy może takiego charakteru, ale tylko poprzez swoją wielkość a nie strukturę federacyjną, jest Instytut IEEE. Jeśli SPIE odważy się podjąć to trudne i wybiegające w przyszłość wyzwanie rozpoczęcia budowy zawodowej federacji globalnej (bo to jedna z instytucji globalnych musi stać się jądrem krystalizacji tego procesu) to PSP jest gotowe z całą siłą i poświęceniem uczestniczyć w takim ważnym procesie rekonfiguracji światowych zawodowych zasobów intelektualnych. W niedalekiej przyszłości, bez takich wielkich procesów integracyjnych, postęp mógłby być spowolniony lub wstrzymany.

Publikacja Internetowa Photonics Letters
Jednym z głównych zamierzeń Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jest uruchomienie nowej publikacji internetowej o tytule Photonics Letters (PL) – A publication of the Photonics Society of Poland [www.photonics.pl/PL]. Zamiarem jest wydawanie tego „szybkiego” czasopisma internetowego we współpracy ze SPIE i skorzystanie z silnika internetowego takiego wydawnictwa w postaci mechanizmu MYSPIE [myspie.org] oraz wielkiej bazy danych publikacji internetowych SPIEDL [spiedl.org]. Wymienione systemy są analogami interaktywnych baz danych OpticsInfoBase prowadzonej przez OSA i Xplore prowadzonej przez IEEE a także systemu Versita. Całkowicie internetowe wydawnictwo, bez wersji drukowanej, posiadające numer identyfikacyjny on-line ISSN, będzie publikować bardzo szybko, początkowo w terminie poniżej miesiąca, krótkie recenzowane komunikaty o objętości nie przekraczającej 4 stron, ale o strukturze pełnego artykułu. Publikacja PL nie będzie konkurować a będzie uzupełniać inne krajowe – międzynarodowe czasopisma fotoniczne będące na liście filadelfijskiej jak: Optica Applicata – wydawane przez
Politechnikę Wrocławską [http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl] oraz Opto-Electronics Review – wydawane przez WAT we współpracy z Versita i Springer [www.versita.com/science/physics/oer/], [www.springerlink.com/content/120191/]. Photonics Letters będą publikacją typu Optics Express prowadzoną przez OSA [http://www.opticsexpress.org].
Zarząd PSP powołał Editorial Board nowej publikacji internetowej. Każda osoba w EB jest odpowiedzialna za wąski zakres tematyczny zgodny ze swoją specjalnością naukową. W skład Editorial Board Photonics Letters zgodziły się wejść następujące osoby, profesorowie: Krzysztof Abramski, PWr, (fotonika laserowa A); Rajmund Bacewicz, PW (fotowoltaika); Anna Cysewska-Sobusiak, PP (zastosowania fotoniki); Roman Dąbrowski, WUT (fotonika ciekłych kryształów); Andrzej Domański, PW (fotonika polaryzacyjna); Jan Dorosz, PB, (fotonika nietelekomunikacyjna); Leszek Jaroszewicz, WUT, (czujniki fotoniczne); Zbigniew Jaroszewicz, INOS, (fotonika dyfrakcyjna); Mirosław Karpierz, PW, (fotonika nieliniowa i zintegrowana); Bogdan Kosmowski, PG, (fotonika wizualizacji); Andrzej Kowalczyk, UMK, (fotonika biomedyczna i obrazowa), Małgorzata Kujawińska, PW, (interferometria i metrologia fotoniczna); Jan Rayss, UMCS, (materiały fotoniczne); Antoni Rogalski, WUT, (Fotonika podczeriweni); Ryszard Romaniuk, PW, editor-in-chief, (fotonika światłowodowa i wysokoenergetyczna); Tomasz Szoplik, UW, (fotonika metamateriałów); Andrzej Zając, PB i WUT, (fotonika laserowa B). W trakcie tworzenia jest International Advisory Board Photonics Letters, któremu przewodniczy prof .T.R.Woliński. W zamierzeniu, zadaniem IAB jest wspomagania Photonics Letters na polu międzynarodowym.

Seria Wydawnicza Proceedings SPIE
Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne będzie podtrzymywało tradycyjną już (od 1986 roku) współpracę z wydawnictwami stowarzyszenia SPIE. Seria wydawnicza Proceedings SPIE obejmuje obecnie blisko 8000 tomów i około 500000 artykułów. Obecne tempo przyrostu tej serii wynosi ok. 350-450 tomów rocznie o średniej objętości ponad 60 artykułów w tomie. Jest to zdecydowanie najczęściej cytowane wydawnictwo z dziedziny optyki, optoelektroniki i fotoniki na świecie indeksowane przez wszystkie główne bazy danych publikacji naukowych i technicznych. W ostatnim czasie w kraju wydawano kilka tomów Proc. SPIE rocznie z krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących optyki, optoelektroniki i fotoniki. W najintensywniejszym okresie działalności prof. M.Pluty wydawano kilkanaście tmów rocznie. Ze względu na to, że nie jest to czasopismo, więc nie figuruje na liście czasopism ISI Thomson Scientific. Konsekwencją tego jest przyznawanie przez MNiSW jedynie 2 punktów kategoryzacyjnych publikacjom w Proc. SPIE na swojej liście czasopism punktowanych (na poprzedniej edycji listy przyznawano 4 punkty). Ta ocena jest zupełnie niezgodna z obiektywnym znaczeniem tego wydawnictwa na świecie. PSP podejmuje inicjatywy zmiany tej sytuacji. Utrzymanie tej oceny oznacza zupełne wycofanie publikacji z naszego kraju z tej najpopularniejszej na świecie serii wydawniczej artykułów z dziedziny fotoniki. Brak obecności wydawnictwa Proc. SPIE u nas w kraju oznacza znaczny krok wstecz w jego rozwoju. Obecność ta była wypracowywana przez wiele lat z dużym trudem angażując wiele wysiłku całego krajowego środowiska naukowo-technicznego.

Konferencje
Tradycyjnym obszarem działalności Polskiej Sekcji SPIE i jej kontynuatora Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jest organizacja i współ-organizacja lub sponsoring konferencji naukowo technicznych z dziedziny optyki, optoelektroniki i fotoniki oraz obszarów pokrewnych np. zjawisk fizycznych, symulacji i projektowania elementów, metrologii, konstrukcji aparatury, czujników, materiałów, automatyzacji systemów, zastosowań, itp. W zakres zainteresowań PSP wchodzą takie konferencje jak np. Światłowody i ich Zastosowania organizowane naprzemiennie przez Politechnikę Białostocką i Politechnikę Lubelską łącznie z Zakładem Technologii Światłowodów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sympozjum Techniki Laserowej organizowane przez Politechnikę Szczecińską, Sympozjum Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej [http://www.ptts.pl], Seria Sympozjów fotoniczno-metrologicznych organizowanych tradycyjnie przez Instytut Optyki Stosowanej, tradycyjne Optyczne Sympozjum Polsko-Czesko-Słowackie, sympozjum młodych uczonych WILGA „Fotonika i Inżynieria Sieci Web” [wilga.ise.pw.edu.pl]. PSP zamierza także kontynuować organizację, we współpracy ze SPIE i lokalnymi stowarzyszeniami fotonicznymi w krajach sąsiednich, cyklicznych Środkowo-Europejskich Kongresów Fotoniki.

Programy badawcze
Jednym z obecnie najważniejszych zadań dla Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jest inicjowanie konsorcjów realizacyjnych, platform technologicznych i uczestnictwo w prowadzeniu programów badawczych celowych, zamawianych, operacyjnych, strukturalnych i innych finansowanych z funduszy krajowych i programów europejskich w dziedzinie fotoniki. Podejmowane są stosowne inicjatywy dotyczące np. kontynuacji obecnie prowadzonych programów i inicjacji nowych z zakresu systemów optoelektronicznych dla przemysłu, ochrony środowiska i medycyny, a także obronności kraju, które dały wyniku konkretne rezultaty wdrożeniowe. Polska Sekcja SPIE i obecnie jej kontynuator PSP uczestniczyła w szeregu programach i sieciach tego rodzaju o zasięgu europejskim i globalnym jak: LEAP – Linking Europe and Asia in Photonics, NEMO – Network of Excellence in Micro-Optics, i inne. Zadaniem PSP jest także śledzenie konkursów na europejskie programy fotoniczne, aktywacja środowiska i uczestnictwo w programach.

Współpraca z małymi i średnimi firmami
Obszarami, które są niepomijalne w działalności Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego jako sprawnej organizacji społecznej mającej dobrze służyć swojemu środowisku jest doradztwo naukowo-techniczne, działalność gospodarcza, współpraca z biznesem, przemysłem, administracją. W miarę rozwoju działalności rozważane jest powołanie izby rzeczoznawców, współpraca z krajowymi izbami gospodarczymi oraz z przemysłem i handlem. PSP kontynuuje działania rozpoznawcze krajowego środowiska fotoniki. Opracowano wstępną ankietę skierowaną do ponad 200 ośrodków akademickich, resortowych, administracyjnych, biznesowych i przemysłowych. Do chwili obecnej otrzymano ponad 70 odpowiedzi. Pokazuje to stan integracji środowiska i ujawnia pewną rezerwę do podejmowania wspólnych akcji o szerszym zasięgu. Pewien brak wiary w możliwości wspólnych działań wynika zapewne ze zmiany roli uczelni i instytutów resortowych a przede wszystkim z dużych przemian w sferze przemysłu. W kraju nie nastąpiło zjawisko masowego powstawania małych firmy produkujących wąsko wyspecjalizowane i konkurencyjne produkty wysoko technologiczne. Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne poprzez analizę tych przemian rynku, wspomaganie ich korzystnych trendów, bliską współpracę z wszystkimi uczestnikami tych przemian będzie starało się działać w ten sposób na korzyść naszego środowiska. PSP chce być aktywnym pośrednikiem przede wszystkim pomiędzy uczelniami, gdzie generowana jest nowa kadra a małymi firmami technologicznymi rozwijającymi nowoczesne produkty na rynek.

Sekcje studenckie i doktoranckie
Polskiemu Stowarzyszeniu Fotonicznemu bliskie są sprawy studenckie i rozwoju młodych uczonych. PSP zamierza podejmować w tym zakresie inicjatywy na rzecz studentów, doktorantów i młodych uczonych aktywnych w obszarze optyki, optoelektroniki i fotoniki. Będzie kontynuowana współpraca z Oddziałami Studenckimi SPIE, OSA, IEEE. Być może zostanie powołana własna organizacja studencka i doktorancka. PSP uważa, że konieczne jest rozszerzenie programów studiów na uczelniach technicznych w zakresie fotoniki i blisko związanej z nią nanotechnologii. Konieczne jest zwiększenie liczby kształconych doktorantów w tej dziedzinie w kraju. Istnieją obecnie praktyczne możliwości znacznego umiędzynarodowienia modelu kształcenia doktoranta w tak zaawansowanej dziedzinie jak fotonika.

Sympozjum otwarcia Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
W dniach 30 maja - 01 czerwca odbyło się oficjalne, uroczyste Sympozjum otwarcia działalności przez Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne. W dniu 30 maja zostało zorganizowane spotkanie robocze delegatów obu współdziałających stowarzyszeń SPIE i PSP związane z przygotowywaniem kilkuletniej umowy o współpracy. Główne sesje sympozjum otwarcia odbyły się na terenie Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej w dniu 31 maja. Program naukowy Sympozjum obejmował szereg referatów wygłoszonych przez najwybitniejszych specjalistów światowych na najbardziej aktualne problemy fotoniki: Philip Russel, Max Planck Inst., Nanoscale photonic structures in fibre form; Brian Culshaw,
Strathclyde Univ., Fibre optic sensors, a perspective on science, technology and application; Allan Boardman, Univ. of Salford, Metamaterials: from concepts to applications; Andrzej Kowalczyk, Nicolaus Copernicus Univ., Optical coherence tomography in ophthalmology and art conservation. Program techniczny sympozjum obejmował kilka referatów na bieżące sprawy krajowego i europejskiego środowiska fotoniki: Małgorzata Kujawińska, PW, Photonics 21 – Advocating for optics and photonics in Europe; Ryszard Romaniuk, PW, Photonics Letters: Publication of the Photonics Society of Poland; Tomasz Woliński, PW Photonics and optical technologies in Poland. Po sesjach plenarnych odbyła się uroczystość wręczenia nagród PSP dla wybitnych działaczy SPIE i Polskiej Sekcji SPIE, którzy przyczynili się do zasadniczego rozwoju współpracy międzynarodowej. Nagrody otrzymali: Joseph Yaver, były Dyrektor Zarządzający SPIE; dr Emery Moore, Prezydent SPIE 1990, prof. Brian Culshaw, Prezydent SPIE 2007, dr. Eugene Arthurs obecny Dyrektor Zarządzający SPIE oraz prof. Mieczysław Szustakowski, WAT, członek pierwszego zarządu PS SPIE w roku 1988. W dniu 1 czerwca delegacja SPIE i przedstawiciele zarządu PSP uczestniczyli w Ośrodku Pracy Twórczej PW w WILDZE w specjalnej studenckodoktoranckiej sesji konkursowej prac na temat fotoniki. Sesja była zorganizowana w ramach corocznego Fotonicznego Sympozjum Naukowego Doktorantów WILGA 2009 [wilga.ise.pw.edu.pl]. Nagrody dla studentów zostały ufundowane przez SPIE.

Propozycja współpracy
Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne jest gotowe podjąć współpracę z każdą organizacją pożytku publicznego, administracji lokalnej i państwowej, przemysłową, biznesową, lobbystyczną, której celem jest rozwój nauki w Polsce. Dla PSP rozwój nauki oznacza stworzenie szans realizacji własnej kariery naukowej dla młodych uzdolnionych ludzi, stworzenie godziwych warunków pracy dla uczonych, budowa infrastruktury naukowej i zapewnienie jej ciągłego odnawiania, stworzenie realnych i silnych mechanizmów rozwoju przemysłu korzystającego aktywnie z rozwoju nauki stosowanej. PSP zachęca indywidualne osoby zainteresowane optyką, optoelektroniką i fotoniką do wstępowania w swoje szeregi.

Tomasz R. Woliński, Ryszard S. Romaniuk, w imieniu Zarządu PSP
Politechnika Warszawska

 
< Prev   Next >