Powstalo Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - skrócona informacja prasowa (in Polish) PDF Print E-mail

(Click here to download this press release in PDF format) 

Obecnie występuje w kraju bardzo wyraźna konieczność silnej konsolidacji i przebudowy środowisk naukowo-technicznych. Muszą one dostosowywać się do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa wiedzy. Wyraźnym odzwierciedleniem tych dynamicznych procesów jest
powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.

Od połowy roku 2007 trwały formalne starania krajowego środowiska naukowego i technicznego fotoniki związane z przekształceniem istniejącej od 1988 roku Polskiej Sekcji SPIE–The International Society for Optical Engineering (SPIE-PL) [spie.org] oraz [www.spie.pl] w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP) [www.photonics.pl]. Na początku roku 2008 Sąd Administracyjny w Warszawie zatwierdził statut stowarzyszenia. Siedzibą PSP jest Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie wystąpiło o nadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamierza wystąpić o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Obecnie PSP posiada ponad 200 członków, głównie ze środowisk uczelnianych i instytutów naukowych, a ciągle jeszcze w mniejszym stopniu ze środowisk przemysłowych, businessowych i administracyjnych. Członkowie PSP pochodzą z całego kraju. PSP otwarte jest na członków zagranicznych i korporacyjnych. Celem PSP jest integracja krajowego środowiska naukowo-technicznego fotoniki i podejmowanie istotnych z punktu widzenia naukowego, technicznego, finansowego i organizacyjnego akcji w imieniu całego środowiska krajowego w stosunku do przemysłu, administracji lokalnej i państwowej, partnerów zagranicznych, programów europejskich, konsorcjów i platform technologicznych.

W zamierzeniu, działalności PSP jest współpraca krajowa. Gromadząc reprezentantów wszystkich krajowych środowisk, PSP ma znaczne szanse wypracować sobie rolę wspólnej platformy wielu działań takich pokrewnych tematycznie organizacji jak (za ich zgodą): Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Sekcja Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, Polskie Platformy Technologiczne Zaawansowanych Materiałów oraz Opto i Nanoelektroniki, Konsorcjum Polska Optoelektronika. Proponowana płaszczyzna współpracy dotyczy głównie budowy praktycznej koalicji z przemysłem w kraju i w ramach programów operacyjnych, strukturalnych, celowych, zamawianych i innych europejskich.

Współpraca międzynarodowa Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego obejmuje SPIE, i towarzystwa o zasięgu światowym jak OSA, IEEE, LEOS, EOS, narodowe stowarzyszenia fotoniki w krajach sąsiednich. Współpraca międzynarodowa obejmuje także optyczne organizacje przemysłowe działające w skali europejskiej. Ważną rolą PSP jest wspomaganie SPIE w budowie rodzaju globalnej federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych fotoniki.

PSP zamierza uruchomić publikację internetową Photonics Letters [www.photonics.pl/PL]. To czasopismo Internetowe będzie korzystało z bazy danych MYSPIE [myspie.org], SPIEDL [spiedl.org]. Wymienione systemy są analogami interaktywnych baz danych OpticsInfoBase, Xplore, Versita. Całkowicie internetowe wydawnictwo, bez wersji drukowanej, posiadające numer identyfikacyjny on-line ISSN, będzie publikować bardzo szybko, krótkie recenzowane komunikaty o objętości nie przekraczającej 4 stron, ale o strukturze pełnego artykułu.

Obszarem działalności PSP jest organizacja i współ-organizacja lub sponsoring konferencji naukowo technicznych z dziedziny optyki, optoelektroniki i fotoniki oraz obszarów pokrewnych np. zjawisk fizycznych, symulacji i projektowania elementów, metrologii, konstrukcji aparatury, czujników, materiałów, automatyzacji systemów, zastosowań, itp.

Jednym z ważnych zadań dla PSP jest inicjowanie konsorcjów realizacyjnych, platform technologicznych i uczestnictwo w prowadzeniu programów badawczych celowych, zamawianych, operacyjnych, strukturalnych i innych finansowanych z funduszy krajowych i programów europejskich w dziedzinie fotoniki. Podejmowane są stosowne inicjatywy dotyczące np. kontynuacji obecnie prowadzonych programów i inicjacji nowych z zakresu systemów optoelektronicznych dla przemysłu, ochrony środowiska i medycyny, a także obronności kraju, które dały w wyniku konkretne rezultaty wdrożeniowe.

Obszarem działalności PSP jest doradztwo naukowo-techniczne, działalność gospodarcza, współpraca z biznesem, przemysłem, administracją. W miarę rozwoju PSP rozważane jest powołanie izby rzeczoznawców, współpraca z krajowymi izbami gospodarczymi oraz z przemysłem i handlem. W kraju nie nastąpiło zjawisko masowego powstawania małych firmy typu hi-tech produkujących wąsko wyspecjalizowane i konkurencyjne produkty wysoko technologiczne. PSP poprzez analizę tych przemian rynku, wspomaganie ich korzystnych trendów, bliską współpracę z wszystkimi uczestnikami tych przemian będzie starało się działać w ten sposób na korzyść naszego środowiska. PSP chce być aktywnym pośrednikiem przede wszystkim pomiędzy uczelniami, gdzie generowana jest nowa kadra, a małymi firmami technologicznymi rozwijającymi nowoczesne produkty na rynek.

PSP jest bliskie spraw studenckich i rozwoju młodych uczonych. PSP zamierza podejmować w tym zakresie inicjatywy na rzecz studentów, doktorantów i młodych uczonych aktywnych w obszarze optyki, optoelektroniki i fotoniki. Zostanie powołana własna organizacja studencka i doktorancka. PSP uważa, że konieczne jest rozszerzenie programów studiów na uczelniach technicznych w zakresie fotoniki i blisko związanej z nią nanotechnologii. Konieczne jest zwiększenie liczby kształconych doktorantów w tej dziedzinie w kraju. Istnieją obecnie praktyczne możliwości znacznego umiędzynarodowienia modelu kształcenia doktoranta w tak zaawansowanej dziedzinie jak fotonika.

W dniach 30 maja - 01 czerwca br. odbyło się oficjalne, uroczyste Sympozjum otwarcia działalności przez PSP. Program naukowy Sympozjum obejmował szereg referatów wygłoszonych przez najwybitniejszych specjalistów światowych na najbardziej aktualne problemy fotoniki. Program techniczny sympozjum obejmował kilka referatów na bieżące sprawy krajowego i europejskiego środowiska fotonik. Po sesjach plenarnych odbyła się uroczystość wręczenia nagród PSP dla wybitnych działaczy SPIE i Polskiej Sekcji SPIE, którzy przyczynili się do zasadniczego rozwoju współpracy międzynarodowej. W dniu 1 czerwca delegacja SPIE i przedstawiciele zarządu PSP uczestniczyli w Ośrodku Pracy Twórczej PW w WILDZE w specjalnej studencko-doktoranckiej sesji konkursowej prac na temat fotoniki w ramach corocznego Sympozjum Fotoniki i Inżynierii Sieci Internet WILGA [wilga.ise.pw.edu.pl].

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne jest gotowe podjąć współpracę z każdą organizacją pożytku publicznego, administracji lokalnej i państwowej, przemysłową, biznesową, lobbystyczną, której celem jest rozwój nauki w Polsce. Dla PSP rozwój nauki oznacza stworzenie szans realizacji własnej kariery naukowej dla młodych uzdolnionych ludzi, stworzenie godziwych warunków pracy dla uczonych, budowa infrastruktury naukowej i zapewnienie jej ciągłego odnawiania, stworzenie realnych i silnych mechanizmów rozwoju przemysłu korzystającego aktywnie z rozwoju nauki stosowanej. PSP zachęca indywidualne osoby zainteresowane optyką, optoelektroniką i fotoniką do wstępowania w swoje szeregi [ This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ].

Tomasz R. Woliński, Ryszard S. Romaniuk, w imieniu Zarządu PSP
Politechnika Warszawska

 
< Prev