You are here

General Assembly Photonics21, Bruksela, 8-9. marca 2018 r

W dniach 8-9. marca 2018 r. w Brukseli miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Fotonicznej Photonics21 (General Assembly Photonics21). Polskę w tzw. Board of Stakeholders reprezentowali członkowie PSP: prof. Małgorzata Kujawińska (PW oraz Komisja Rewizyjna PSP) oraz dr Adam Piotrowski (VIGO System SA oraz PPTF).

 

W Zgromadzeniu Ogólnym Photonics21 dodatkowo uczestniczyli: prof. Tomasz Woliński (PSP oraz PW), dr Mariusz Krawczak (PCO S.A.), Izabela Cimoch (PCO SA.),dr Krzysztof Jakubczak (Perspectiva Solutions) oraz przedstawiciele ITME i Instytutu Niskich Temperatur PAN.

 

General Assembly Photonics21 poświęcone było głównie przygotowaniem obszarów badawczych z zakresu fotoniki, które miałyby być uwzględnione w kolejnym programie ramowym FP9 na lata 2021-2027.

Zwracamy również uwagę na opublikowanie przez Photonics 21 dwóch ważnych, strategicznych dokumentów: "Europe’s age of light" oraz "Market Research Study Photonics 2017" (ze strony www.photonics21.org/ ).

 

W toku dyskusji dot. przyszłej struktury Kluczowych Technologii Wspierających (KETs) w ramach prac tzw. High Level Group sugerowano, m.in. połączenie fotoniki z mikro i nanoelektroniką, ale najprawdopodobniej zostanie zachowany dotychczasowy podział KETs z wydzieloną Fotoniką oraz dodatkowo  Cybersecurity i Artificial Intelligence.

 

Z punktu widzenia Komisji Europejskiej Fotonika jest postrzegana znakomicie, a platforma europejska Photonics21 została określone jako Best in class partnership (https://www.photonics21.org/2018/commission-praises-%E2%80%98best-ever%E2%80%99-ppp-at-european-photonics-summit). W Komisji Europejskiej uważa się, że budżet programów fotonicznych  powinien być zwiększany. Jednakże z powodu Brexitu prawdopodobnie globalnie nie wzrośnie, ale ponieważ Wielka Brytania nie będzie w nim uczestniczyć, więc w praktyce i tak wzrośnie.

 

Obrady dotyczące nowej perspektywy programowej FP9 realizowane były w 8 podgrupach:
WG 1: Information and Communication
WG 2: Industrial Manufacturing and Quality
WG 3: Life Science and Health
WG 4: Emerging Lighting, Electronics and Displays
WG 5: Security, Metrology and Sensors
WG 6: Design and Manufacturing of Components and Systems
WG 7: Photonics Research, Education and Training
i nowoutworzonym zespole “Automotive and Transport”
 

 Zadanie prac tych podgrup było dopasowanie tematyki badawczej do wcześniej nakreślonych ośmiu misji:

  1. Instant diagnosis of major diseases
  2. Quality food from farm to fork
  3. Accident and congestion-free road transport
  4. A truly circular economy
  5. A million new jobs
  6. 10% higher productivity
  7. Zero downtime in a terabit economy
  8. Photonics as a flagship science for innovation

 

Efektem prac każdej z podgrup była priorytetyzacja w/w zdefiniowanych misji oraz zdefiniowanie listy wyzwań stojących podczas ich realizacji. Kluczowym wnioskiem jest stwierdzenie, że realizacja nowych zadań wymaga prowadzenia prac przekrojowych (cross-KETs) i prawdopodobnie przyszłość konkursów należy do konsorcjów składających się ze specjalistów z różnych branż, a to stawia nowe wyzwania polskim uczelniom, instytutom i firmom chcącym wziąć udział we wspólnych pracach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską.

 

Na razie namawiamy  do składania wniosków do pozostałych jeszcze konkursów w projektach Horyzontu 2020.

 

Efekty prac Photonics21 dotyczące FP9 będą przedstawione Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, a następnie poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Należy zatem lobbowć za Fotoniką wśród parlamentarzystów europejskich. Równocześnie wydaje się, że wykorzystanie dokumentów strategicznych opracowanych przez Photonics21 wspomogą nasze krajowe działania na rzecz Fotoniki.

 

Informacja powyższa została sporządzona przez dra inż. Adama Piotrowskiego, prezesa VIGO System S.A. oraz Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki ( ZP PPTF) przy współudziale prof. M. Kujawińskiej oraz prof. T. Wolińskiego.

 

W najbliższym czasie ZP PPTF (zarejestrowany niedawno w KRS) w ramach Akademii Fotoniki będzie organizował warsztaty mające na celu zbudowanie spójnych łańcuchów wartości mających na celu zwiększenie potencjału polskich podmiotów do uczestnictwa w programach międzynarodowych i konkurowania przedsiębiorstw na światowych rykach. Możemy w tej kwestii liczyć na silne wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego.